Stadgar

STADGAR FÖR S A N U K – FÖRENINGEN FÖR ADOPTERADE FRÅN THAILAND OCH DERAS FAMILJER

[Ladda ner stadgarna som pdf]

§ 1 a

Föreningens namn är SANUK, Föreningen för adopterade från Thailand och deras familjer.
I SANUK finns två typer av medlemskap – enskilt medlemskap och familjemedlemskap. Rätt att vara medlem har varje person eller familj som betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift för aktuellt år och som är adopterad från eller släkt med adopterad från Thailand. Även person med anknytning till adoptionsverksamhet har rätt till medlemskap.

§ 1 b

Varje enskild medlem över 18 år har rösträtt på föreningens möten och varje familj har gemensamt en röst.

§ 1 c

Uteslutning. Medlem som verkar oförenligt med föreningens ändamål kan uteslutas. Anmälan om uteslutning lämnas till styrelsen och beslutas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Styrelsen har rätt att fatta ett intermistiskt beslut om uteslutning gällande fram till det snarast därpå följande årsmötet.
Medlem som uteslutits äger ej rätt till någon del av föreningens tillgångar och kan nekas bevista föreningens möten eller andra sammankomster.

§ 2

Föreningen är ideell och syftar till att främja kontakter till nytta och nöje mellan adoptivbarn, ungdomar/vuxna adopterade, adoptivföräldrar och mellan de båda länderna Sverige och Thailand.
Föreningen ska utifrån olika intresseområden bygga upp kontaktnät och informationsbanker till nytta för både adopterade och adoptivföräldrar på lång såväl som kort sikt.

§ 3

Föreningen skall varje år hålla årsmöte. Tid och platsen för årsmötet beslutas av styrelsen.

Kallelse till årsmötet ska sändas ut senast 21 dagar före mötet.
Motioner till årsmötet skall sändas till styrelsen senast 14 dagar före mötet.

§ 4

Föreningen skall ha en styrelse bestående av fem personer. Föreningen skall sträva efter att minst två av styrelsens ledamöter är adopterade, samt att minst två är adoptivföräldrar. Vid val till styrelsen skall en geografisk spridning av styrelsemedlemmarna eftersträvas. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör.

För varje styrelsefunktion kan även suppleant väljas. Suppleant skall då ha närvarorätt vid styrelsesammanträden. Om ordförande avgår under pågående period utser styrelsen inom sig ny ordförande.

Styrelsemedlemmar väljs på två år och på så sätt att vartannat år väljs två medlemmar, vartannat år tre. Suppleanter väljs på ett år. Val till styrelsen sker på årsmötet.

§ 5

Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningen.

§ 6

Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Varje medlem/medlemsfamilj erlägger en årlig medlemsavgift under årets första kvartal.

§ 7

Årsmötet skall behandla följande punkter:

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av justeringsmän
Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Beslut om disposition av årets resultat
Beslut om årsavgift

§ 8

Stadgarna för föreningen kan ändras om årsmötet så beslutar.

§ 9

Föreningen kan upplösas om två på varandra följande årsmöten så beslutar,
Föreningens tillgångar skall om den upplöses överlämnas till ideell hjälporganisation för barn i Thailand.

Årsmötet 1998, 1999, 2001, 2006, 2010, 2012