Adoptionsreglerna förändras

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag om att modernisera adoptionsreglerna till riksdagen. Propositionen innehåller till exempel följande:

  • Barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av barn.
  • Barn som har adopterats ges en rätt att av sina föräldrar få veta att han eller hon är adopterad.
  • Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par.
  • Det införs ingen övre åldersgräns för internationell adoption. Tvärtom tydliggörs att åldern endast är en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.
  • Utredningen i adoptionsärenden ska genomföras på samma sätt som en vårdnadsutredning.
  • Medgivande att få påbörja en adoptionsprocess ska gälla i tre år i stället för som i dag två år.
  • Fler utländska adoptionsbeslut ska erkännas i Sverige utan att en särskild prövning ska behöva göras här.
  • Många ursprungsländer accepterar fortfarande bara gifta par, men utvecklingen går mot att acceptera sambor som adoptivföräldrar.

Om lagändringarna röstas igenom föreslås dessa träda i kraft den 1 september 2018.